Extra ondersteuning Thuisnabij

Soms is extra ondersteuning nodig. Het gaat dan onder meer om arrangementen/klassen voor leerlingen die in potentie regulier voortgezet onderwijs kunnen volgen. Zij kunnen zich zodanig ontwikkelen, dat ze kunnen instappen in of terugkeren naar een reguliere groep. Het gaat ook om leerlingen die in de reguliere school dreigen uit te vallen of uitvallen. Na instap of terugkeer in het reguliere onderwijsproces kunnen zij nazorg krijgen als dat nodig is.

Voor wie is de extra ondersteuning Thuisnabij?
De extra ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met een bovengemiddelde behoefte aan structuur, nabijheid en veiligheid in hun leeromgeving. De oorzaak van de ondersteuningsbehoefte ligt bij een stapeling van problematieken of complexe problematiek binnen het leergebied, gedrag en/of andere belemmeringen.

Waaruit bestaat de extra ondersteuning Thuisnabij?
Elke school ontvangt van het samenwerkingsverband middelen om extra ondersteuning Thuisnabij te organiseren. Scholen maken afspraken over het ondersteuningsaanbod en kijken welke expertise nodig is. De verschillende scholen hebben elk hun eigen “couleur locale”. Zij richten de extra ondersteuning zo in dat het past bij de ondersteuningsvraag van hun leerlingenpopulatie en bij de ondersteuningsstructuur.

Meer informatie over de extra ondersteuning per school is te vinden in de schoolondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.