Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin praten personeel, ouders en leerlingen mee over de inrichting van passend onderwijs in de regio.

De OPR bestaat uit maximaal 14 leden die verbonden zijn aan de schoolbesturen van Noord-Limburg (zeven ouders/leerlingen en zeven  personeelsleden). De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en is gesprekspartner voor visievorming en klankbord  t.a.v. de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. De raad kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Daartoe komt de OPR regelmatig bijeen.

De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen van het samenwerkingsverband, maar hoeven niet zelf lid te zijn van een van die medezeggenschapsraden.

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen met opmerkingen en vragen terecht bij de OPR. Gebruik hiervoor volgend mailadres en geef duidelijk aan dat de mail voor de OPR bedoeld is: info@swvvo3101.com