Wat doen we?

Binnen het samenwerkingsverband draait het om het inrichten en verzorgen van passend onderwijs dichtbij huis. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het moet zorgen voor een gezonde ontwikkeling en leiden tot een vervolgopleiding, arbeid en/of arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding. We streven naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod binnen het reguliere onderwijs, en waar nodig in het speciaal onderwijs. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Minderen labelen en indiceren
Samen gaan we voor effectievere begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus (in het primaire proces en de reguliere schoolorganisatie). Hierdoor neemt de vraag naar speciale ondersteuning af. We willen minderen ‘labelen’ en ‘indiceren’ en meer voorzien in het juiste onderwijs- en ontwikkelaanbod. Centraal hierbij staat talentontwikkeling en preventief ingrijpen. Dit vraagt om goede samenwerking tussen scholen, ouders, jeugdhulp, gemeenten, vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Meer over onze Partners

Onze kerntaken:

  • Zorgen voor adequate informatie om de voortgang van de wettelijke taken, kwaliteitszorg en inzet van financiële middelen te monitoren.
  • Vaststellen van het ondersteuningsplan (inclusief begroting), dit laten uitvoeren en monitoren.
  • Voeren van overleg met de Ondersteuningsplanraad en overleg met gemeenten en jeugdzorginstellingen.
  • Afleggen van verantwoording naar de onderwijsinspectie en OCW/DUO.