Samenwerking ouders en school

Zowel ouders als scholen willen dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarom altijd het uitgangspunt. Tijdens de schooltijd van een kind trekken de ouders en de school samen op om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Aansluitend geheel
Scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband moeten leerlingen een aansluitend geheel van onderwijs en ondersteuning bieden. Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De geboden basisondersteuning op de school is daarbij het fundament.

Ouders als partners
We zien ouders als partners. Samen geven we vorm aan de schoolloopbaan van hun kind. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met de ouders ligt bij de scholen. Hoe zij hierin handelen staat uitgewerkt in hun schoolplan en schoolgids.

Passend aanbod
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen school, een andere reguliere school of een speciale school. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van een leerling. Deze periode kan eenmaal worden verlengd met vier weken.

Extra ondersteuning
Als extra onderwijsondersteuning nodig is, onderzoekt een school eerst of ze dit zelf kan bieden. Soms hebben scholen meer informatie nodig om dit te kunnen beoordelen. Zij kunnen daarom vragen bij ouders. Is de basisondersteuning ontoereikend voor een leerling, dan kunnen scholen extra ondersteuning organiseren met een leerarrangement of speciaal onderwijs.

Zorgplicht van scholen
We streven altijd naar goed overleg en overeenstemming over de schoolkeuze voor een leerling. Vanuit de zorgplicht van scholen is geen toestemming van ouders nodig voor een aanvraag speciale of extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband. Scholen moeten ouders hierover wel informeren. De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag uitschrijven als een andere school bereid is de leerling toe te laten. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

Hoe werken scholen en ouders samen?
Elke school communiceert op een eigen manier met ouders. Ouders moeten in ieder geval informatie krijgen over de ondersteuningsvoorzieningen en -mogelijkheden. In het schoolondersteuningsprofiel van een school staat meer over de samenwerking en afstemming met ouders.

Rol van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband wordt door de scholen benaderd met vragen tot advies of voor aanvragen toelaatbaarheidsverklaring tot gespecialiseerd onderwijs.

Lees welke ondersteuning school kan bieden