Overzicht

Over SWV VO

Voor passend onderwijs werken scholen met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband maken scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Samenwerkingsverband SWVVO3101 Noord-Limburg is een van de 75 samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs in Nederland. De regio van ons samenwerkingsverband omvat vier gemeenten in Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

>> Meer over ons werkgebied

In deze gemeenten zijn negen scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs) en vier scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Ook zijn er een aantal VSO-scholen buiten de regio, die onderwijs verzorgen aan leerlingen uit onze regio.

Wie zijn we?

Als samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs in de regio Noord-Limburg. Voor leerlingen in deze regio hebben we een professioneel en lerend netwerk ingericht. Als het onderwijssucces voor leerlingen minder vanzelfsprekend is, krijgen scholen en ouders ondersteuning om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de 5 schoolbesturen en de 13 scholen van onze regio. De onderwijsondersteuningsstructuur van alle scholen samen vormen het samenwerkingsverband.

Wat doen we?

Binnen het samenwerkingsverband draait het om het inrichten en verzorgen van passend onderwijs dichtbij huis. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het moet zorgen voor een gezonde ontwikkeling en leiden tot een vervolgopleiding, arbeid en/of arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding. We streven naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod binnen het reguliere onderwijs, en waar nodig in het speciaal onderwijs. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Waar staan we voor?

1. Passend onderwijs voor alle leerlingen

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Dit is niet exclusief voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs staat centraal.

2. Pedagogisch optimisme

We denken en handelen vanuit ontwikkelingskansen van leerlingen.

3. Onderwijs dichtbij huis en school

We gaan uit van regulier wat kan, speciaal wat moet. Op tijdelijke basis streven we naar effectieve samenwerkingsvormen tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs.

4. Inclusief denken

Voor alle leerlingen willen we de meest passende onderwijsvorm zoeken en vinden. Ze mogen nooit tussen wal en schip belanden.

5. Samenwerken op alle niveaus

We gaan uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de verschillende onderwijspartners, maar ook met en van de verschillende ketenpartners vanuit jeugdzorg en gemeenten.

6. Eigenaarschap van leerling(en) en ouders bevorderen

We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid, kracht en participatie van leerling en ouders.

7. De leraar staat centraal

Prioriteit is de leraar met zijn of haar groep. Ook hier geldt dat we zoveel mogelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de leraar. Onze ondersteuning is gericht op het versterken van de mogelijkheden van de leraar.

8. Efficiënt en effectief ondersteunen in de school

Leraren krijgen binnen de school ondersteuning om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.

9. Speciale onderwijsvoorzieningen zijn nodig

Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs. Gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning.

10. Betaalbaar met zo min mogelijk bureaucratie

De omvang van gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen moet beheersbaar zijn. We proberen de toelaatbaarheid tot deze voorzieningen zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De organisatie

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit bestuurders of vertegenwoordigers vanuit de diverse schoolbesturen. De directeur van het samenwerkingsverband heeft de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband.

Meer over:

Onze partners

Goed passend onderwijs lever je niet alleen. Dat doen we samen met verschillende partners.

Ketenpartners
De ondersteuningscoördinatoren onderhouden contact met de ketenpartners van het onderwijs. Denk aan de leerplichtconsulent, jeugdarts en gedragswetenschapper. Scholen kunnen bij de ketenpartners terecht wanneer ze handelingsverlegenheid ervaren of wanneer een leerling met zijn problematiek te hoge druk uitoefent op het primaire proces. Ook bij een ‘niet-pluis-gevoel’ kan een school beroep doen op de ketenpartners. De ketenpartners leggen casussen voor aan de scholen en betrekken ze bij de aanpak. Uitgangspunt is altijd 1 kind, 1 gezin, 1 plan.

Daarnaast werkt het samenwerkingsverband nauw samen met: