Overzicht

Passend onderwijs voor leerlingen

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en -perspectief. Scholen moeten binnen hun mogelijkheden elk kind een passende onderwijsplek bieden. Zij moeten voor extra begeleiding en ondersteuning zorgen als een kind dit nodig heeft. Zowel op een reguliere middelbare school als op een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Voor passend onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Bij het samenwerkingsverband gaan we uit van een sterke basisondersteuning, eventueel extra ondersteuning in de nabije omgeving en speciaal onderwijs als het nodig is.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Basisondersteuning: sterke basis

Een voorwaarde voor passend onderwijs is goed onderwijs met een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Bij de sterke basis op school zijn de docent, mentor, team- en schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren de spil. Samen vormen zij de verbinding tussen leerling, ouders en het schoolteam. De ondersteuningscoördinatoren spelen een belangrijke rol bij hulpvragen (van leerlingen/ouders/docenten) die gericht zijn op de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling.

Scholen hebben veel deskundigheid op dit gebied en zij kunnen die verder versterken. Het is ook belangrijk om hun deskundigheid te delen, te bevorderen en op termijn te borgen op het niveau van het samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning Thuisnabij

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze in eerste instantie op de eigen school. Scholen zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod. Hierdoor zijn minder leerlingen aangewezen op de ondersteuning binnen speciaal onderwijs. De kern is passend onderwijs dichtbij huis.

Scholen binnen het samenwerkingsverband zetten hun eigen expertise in en ontwikkelen deze in samenwerking met andere scholen en ketenpartners. Het samenwerkingsverband heeft een faciliterende rol bij het inrichten van de extra ondersteuning.

Speciale ondersteuning: voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Als de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van het reguliere onderwijs overstijgt, is speciale expertise nodig. De school en de leerling kunnen hiervoor terecht bij het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Het VO en VSO kunnen in het belang van de leerling samenwerken en ‘arrangementen’ opzetten. Dit kan op de reguliere school, maar het kan ook een combinatie zijn van VO en VSO of onderwijs en werk. Samen met scholen, gemeenten en, indien mogelijk, het bedrijfsleven onderzoeken we deze mogelijkheden. Ook de VSV-makelaar kan hierbij ingezet worden.

Ondersteuning praktijkonderwijs

Tot ons samenwerkingsverband behoren ook twee scholen voor praktijkonderwijs (PRO). Officieel hoort praktijkonderwijs bij het regulier voorgezet onderwijs. Het biedt jongeren die niet in staat zijn een diploma te halen in het VMBO, onderwijs in een kleinschalige omgeving. In het praktijkonderwijs is ook aandacht voor het ontwikkelen van zelfredzaamheidscompetenties en persoonlijkheidsvorming. Via begeleide stages, theorie en praktijkleren gaan de leerlingen naar een arbeidsplek. Sommigen maken na het praktijkonderwijs de overstap naar een MBO-opleiding.

Bijzondere plek
Het praktijkonderwijs neemt binnen het passend onderwijs een bijzondere plek in. Het is regulier voortgezet onderwijs met een ondersteuningsbekostiging voor elke leerling. Scholen voor praktijkonderwijs krijgen net als andere VO-scholen de basisbekostiging vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast heeft elke leerling in het praktijkonderwijs recht op een landelijk vastgesteld bedrag aan ondersteuningsbekostiging (vanuit het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband).

Kleinschalige setting
Omdat er sprake is van een kleinschalige setting met een specifieke aanpak zit de extra ondersteuning in het praktijkonderwijs verweven in het onderwijsaanbod. Een leerling is toelaatbaar tot het praktijkonderwijs als het voldoet aan landelijke criteria. Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen PrO.

>> Lees meer in het ondersteuningsplan

>> Naar het Ondersteuningsloket

Ondersteuningsloket

Het Ondersteuningsloket gaat over de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde ondersteuningsvoorzieningen. Het loket geeft een deskundigenadvies. Het loket kan ook vanuit de consultatieve functie geraadpleegd worden.

Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs in onze regio is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Denk aan ouders, personeelsleden, scholen, schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, ketenpartners en andere Samenwerkingsverbanden. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om veel verschillende redenen.