Extra ondersteuning thuisnabij (EOT)

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende is voor de onderwijsontwikkeling van een leerling, is extra ondersteuning nodig. Dit zijn (tijdelijke) arrangementen binnen het reguliere voortgezet onderwijs. We werken hierbij met (uitstroom)perspectieven naar onderwijs en arbeid. Het gaat om samenwerken en afstemmen binnen de school, tussen reguliere scholen onderling, maar ook tussen regulier en speciaal onderwijs. En tussen de verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs en tussen onderwijs en jeugdhulp.

Voor wie is de extra ondersteuning?
De extra ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning dan zij binnen de basisondersteuning kunnen krijgen. Ze hebben een bovengemiddelde behoefte aan structuur, nabijheid en veiligheid in hun leeromgeving. De oorzaak van de ondersteuningsbehoefte ligt bij een stapeling van problematieken of complexe problematiek binnen het leergebied, gedrag en/of andere belemmeringen. Het gaat om leerlingen die in de reguliere school dreigen uit te vallen of uitvallen. Na instap of terugkeer in het reguliere onderwijsproces kunnen zij vanuit het arrangement nazorg krijgen, als dat nodig is.

Waaruit bestaat de extra ondersteuning?
Elke school ontvangt van het samenwerkingsverband middelen om de extra ondersteuning dichtbij huis in te richten. Scholen maken samen afspraken over het ondersteuningsaanbod en kijken welke expertise daarbij nodig is. De verschillende scholen hebben elk hun eigen “couleur locale” en richten de extra ondersteuning zo in dat het past bij de ondersteuningsvraag van hun leerlingpopulatie en bij de ondersteuningsstructuur. Elke school omschrijft de extra ondersteuningsmogelijkheden in het eigen schoolondersteuningsprofiel.

Scholen stellen voor elke leerling met extra ondersteuning een onderwijsperspectiefplan (OPP) op (link invoegen naar voor scholen à EOT).