Waar staan we voor?

Voor goed passend onderwijs hebben we tien uitgangspunten:

 1. Passend onderwijs voor alle leerlingen
  Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Dit is niet exclusief voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Goed onderwijs staat centraal.
 1. Pedagogisch optimisme
  We denken en handelen vanuit ontwikkelingskansen van leerlingen.
 1. Onderwijs dichtbij huis en school
  We gaan uit van regulier wat kan, speciaal wat moet. Op tijdelijke basis streven we naar effectieve samenwerkingsvormen tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs.
 1. Inclusief denken
  Voor alle leerlingen willen we de meest passende onderwijsvorm zoeken en vinden. Ze mogen nooit tussen wal en schip belanden.
 1. Samenwerken op alle niveaus
  We gaan uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de verschillende onderwijspartners, maar ook met en van de verschillende ketenpartners vanuit jeugdzorg en gemeenten.
 1. Eigenaarschap van leerling(en) en ouders bevorderen
  We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid, kracht en participatie van leerling en ouders.
 1. De leraar staat centraal
  Prioriteit is de leraar met zijn of haar groep. Ook hier geldt dat we zoveel mogelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de leraar. Onze ondersteuning is gericht op het versterken van de mogelijkheden van de leraar.
 1. Efficiënt en effectief ondersteunen in de school
  Leraren krijgen binnen de school ondersteuning om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren.
 1. Speciale onderwijsvoorzieningen zijn nodig
  Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs. Gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning.
 1. Betaalbaar met zo min mogelijk bureaucratie
  De omvang van gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen moet beheersbaar zijn. We proberen de toelaatbaarheid tot deze voorzieningen zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Meer over onze uitgangspunten en ambities