Kwaliteitscyclus

De doelen van passend onderwijs zijn duidelijk verankerd in de visie, het beleid en de acties van het SWV. Op hoofdlijnen heeft het SWV de activiteiten voor de komende periode gepland. Gekozen is voor een resultaatgerichte benadering waarbij op school en op bovenschools niveau in het belang van de schoolloopbaan van de leerling resultaten geboekt moeten worden. Om zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van de scholen en van het SWV is een toegesneden systematiek voor monitoring en evaluatie noodzakelijk.

Het SWVVO3101 werkt met volgende PDCA-cyclus:

Hier vindt u het Kwaliteitsverslag van het SWVVO3101 schooljaar 20-21.

Activiteitenplan
Het activiteitenplan 2020-2021 is een beknopte uitwerking van de activiteiten, die binnen het SWVVO3101 worden uitgevoerd. Het kader is het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023, zoals dat door het bestuur en de OPR is vastgesteld en is aangeboden aan de onderwijsinspectie.