Klachten en bezwaren

Het organiseren van passend onderwijs in onze regio is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Denk aan ouders, personeelsleden, scholen, schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, ketenpartners en andere Samenwerkingsverbanden. Al deze partijen hebben eigen belangen en verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om veel verschillende redenen.

Als Samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan. Toch kan het voorkomen dat partijen zich niet in besluiten kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op klachten-, geschillen-, bezwaar- en beroepsregelingen. Op deze site staat een overzicht van de verschillende procedures en instanties om tot een oplossing te komen.

  • Interne klachtenbehandeling

Indien u vragen of opmerkingen heeft over een advies en nog geen formele klacht wil doen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het samenwerkingsverband: info@swvvo3101.nl

Als u een klacht heeft over het Samenwerkingsverband, dan kunt u die bij ons indienen door een brief te sturen naar:

SWVVO3101
t.a.v. de directie 
Postbus 829 
5900 AV Venlo 

Met onze klachtenprocedure hopen we uw klacht snel te kunnen afhandelen. We streven naar een interne afhandeling van de klacht omdat de kans op wederzijdse tevredenheid dan het grootst is. De klachtenbehandeling geeft ons bovendien inzicht in onze werkwijze en de mogelijkheid om die eventueel te verbeteren.

Klachten van ouders gaan vaak over de procedure van de toelaatbaarheidsverklaring. Een besluit over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs is pas definitief als ouders hierop hebben kunnen reageren en als hun inbreng is meegenomen in de afweging. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u vragen om herziening van het besluit.

  • Onderwijsconsulenten

Wanneer ouders en school het niet eens zijn over extra ondersteuning, schoolplaatsing, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief kunnen zij kosteloos een beroep doen op onderwijsconsulenten. Als onafhankelijke deskundigen bemiddelen zij tussen de verschillende partijen. Onderwijsconsulenten hebben kennis van de geldende wet- en regelgeving en beschikken over een uitgebreid netwerk. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten rond leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

>> Ga naar onderwijsconsulenten.nl

  • Externe klachtenbehandeling

Als interne bemiddeling geen uitkomst biedt, dan is er de externe klachtenbehandeling. We zijn hiervoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Voor geschillen over de toelaatbaarheidsverklaring zijn we aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Daarnaast is er nog de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) of de rechter

>> Ga naar rechtspraak.nl

Als ouders van mening zijn dat hun kind binnen het onderwijs een ongelijke behandeling krijgt (bij een beperking of chronische ziekte) kunnen zij een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling). Een uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt meestal wel opgevolgd.

>> Ga naar mensenrechten.nl