Speciale ondersteuning: voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Sommige leerlingen hebben gespecialiseerd onderwijs nodig.

Wat biedt het vso?
Het vso biedt een specifiek onderwijsaanbod dat is afgestemd op de pedagogisch didactische onderwijs-ontwikkelbehoefte van de leerling. De docenten hebben kennis en ervaring met de doelgroep. De ondersteuningsstructuur in het vso geeft de leerlingen intensieve begeleiding op maat.

Het vso bestaat uit vier clusters:

  1. blinde, slechtziende kinderen;
  2. dove, slechthorende kinderen;
  3. motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  4. kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Scholen in het voortgezet speciaal onderwijs maken voor iedere leerling een plan met het ontwikkelperspectief (OPP). Hierin staat hoe een leerling zijn ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk kan benutten. Ook beschrijft het hoe de school toewerkt naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn een diploma, maar ook uitstroom naar werk of arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om toe te werken naar een meer reguliere setting. Denk aan een reguliere middelbare school, eventueel in combinatie met vso, of (regulier) vervolgonderwijs. De samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs is hierbij een voorwaarde.

Voor wie is vso bedoeld?
Speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan gespecialiseerde en intensieve ondersteuning bij hun leerproces, hun sociaal emotionele ontwikkeling en/of hun gedragsregulering. Deze jongeren zijn in hun ontwikkeling belemmerd door complexe problematiek. De problemen komen voort uit (een combinatie van) een verstandelijk en/of fysieke beperking, complexe gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Zij kunnen terecht in het VSO.