Samenwerking met gemeenten

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning voor alle kinderen en jongeren in Noord-Limburg. Voor passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in Noord-Limburg werken we samen met vier gemeenten: Horst aan de Maas,  Peel & MaasVenlo en Venray.

We stemmen onze beleidsplannen op elkaar af zodat professionals optimaal kunnen samenwerken. De ondersteuning krijgt vorm vanuit de gedachte één kind, één gezin, één plan. Bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning gaan we uit van de volgende visie:

Wij zorgen voor een sterke basis, bieden extra ondersteuning, zoveel mogelijk thuisnabij en wanneer het beter is, speciaal onderwijs en/of specialistische zorg.

Daarbij hebben we de volgende gedeelde uitgangspunten tussen onderwijs en gemeenten in de regio Noord-Limburg vastgesteld:

 • Alle kinderen en jongeren in Noord-Limburg hebben recht op passend onderwijs, passende zorg en een passende opvoeding om goed voorbereid te zijn op een plek in de maatschappij.
 • Van curatief naar preventief: door vroegtijdige onderkenning tijdig de juiste ondersteuning inzetten.
 • Een dekkend onderwijs- en zorgaanbod.
 • Eén kind, één gezin, éen plan
 • Onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij en regulier.
 • Jeugdhulp passend en zoveel mogelijk thuisnabij.
 • Lichte/extra ondersteuning heeft de voorkeur boven doorverwijzen naar het speciaal onderwijs en/of doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.
 • Het maakt niet uit waar de ondersteuningsvraag wordt neergelegd; er wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid samengewerkt.
 • Regionaal samen sterker, met ruimte voor lokale verschillen.

Hier wellicht de logo’s van de 4 gemeenten toevoegen.

 

Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
Het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) is een bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden onderwijs en gemeentebestuurders binnen de regio Noord-Limburg. Over passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en over de inzet van jeugdhulp.

Samen maken zij afspraken over:

 • de samenwerking jeugdhulp en onderwijs;
 • leerlingenvervoer;
 • leerplicht, kwetsbare jongeren en (mogelijk) vroegtijdige schoolverlaters en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt;
 • onderwijshuisvesting, voor zover relevant voor passend onderwijs.

Het is een wettelijke opdracht om OOGO te voeren over het jeugdplan en het ondersteuningsplan.

 

Beleidsgroep Samenwerking Onderwijs-Gemeenten (BSOG)
Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle kinderen en jongeren in Noord-Limburg. In de afgelopen jaren is meerdere malen overleg geweest tussen Samenwerkingsverbanden primair onderwijs Noord-Limburg en voortgezet onderwijs Noord-Limburg en de gemeenten. Hieruit is de Beleidsgroep Samenwerking Onderwijs Gemeenten (BSOG) ontstaan. Deze beleidsgroep werkt vanuit een gezamenlijke visie en is gemandateerd vanuit het OOGO om beleid te voeren op regionaal niveau ten behoeve van de verbinding onderwijs en jeugdhulp. Tevens bereidt deze beleidsgroep inhoudelijk het OOGO voor. De BSOG bestaat uit:

 • de leidinggevenden van het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg en het Samenwerkingsverband VO Noord-Limburg;
 • beleidsambtenaren/-adviseurs jeugdhulp en/of onderwijs van de betrokken acht gemeenten in Noord- Limburg.